1.Business Management

Kryteria oceny:

 • wdrożenie rozwiązań, które znacząco wpłynęły w minionym roku na przyspieszenie rozwoju firmy,
 • wzrost obrotów firmy (lub podlegającego sektora jej działalności) w 2017 r. o minimum 20%,
 • nowatorskie podejście do zarządzania projektami w sektorze real estate,
 • ponadprzeciętna przedsiębiorczość, poparta przykładami ciekawych rozwiązań wdrożonych w minionym roku,
 • aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych (np. własne projekty, prelekcje, panele),
 • umiejętność wykorzystania synergii z działalnością innych podmiotów na rynku, przecieranie szlaków w zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

2. Innovation

Kryteria oceny:

 • autorskie lub grupowe opracowanie innowacyjnego produktu/usługi,
 • zaproponowanie skutecznej strategii wdrożenia innowacji na rynku,
 • przykłady działania (symulacja działania, jeśli produkt niewdrożony) innowacyjnego rozwiązania w konkretnych sytuacjach biznesowych,
 • perspektywy wykorzystania podanej innowacji przez inne podmioty w branży i na rynku – działanie na rzecz podniesienia jakości i standardów w branży,
 • przykłady pozytywnego odbioru innowacji przez partnerów biznesowych lub klientów, np. wypowiedzi referencyjne.

3. Commercial Sales

Kryteria oceny:

 • wysoka wartość kontraktów zrealizowanych samodzielnie lub grupowo w 2017 r.
 • przykłady 1-3 najlepszych deali wypracowanych w roku 2017 r.
 • wielopłaszczyznowe pozytywne skutki wymienianych transakcji – korzyści dla rynku oraz poszczególnych grup kontrahentów; pozytywne skutki dla branży,
 • przyciągniecie poprzez realizowane transakcje atrakcyjnych inwestorów zagranicznych na polski rynek,
 • stworzenie potencjału dalszych inwestycji i rozwoju biznesowego poprzez zrealizowane kontrakty.

4. Residential Sales

Kryteria oceny:

 • bardzo wysoki współczynnik sprzedaży mieszkań w 2017 r.
 • innowacyjna strategia sprzedaży, stanowiąca benchmarking dla innych podmiotów z branży,
 • skuteczna, nowatorska kampania marketingowa, wykorzystująca nowe narzędzia i kanały komunikacji,
 • pozytywny wpływ wymienianych inwestycji na ożywienie (społeczne, ekonomiczne) danego segmentu/dzielnicy miasta,
 • pozytywne opinie rynku/klientów/mediów na temat wymienianych inwestycji.

5. Activities for green building

Kryteria oceny:

 • propagowanie idei zrównoważonego budownictwa,
 • aktywny udział w konferencjach branżowych i panelach dyskusyjnych, dotyczących tematyki zrównoważonego budownictwa,
 • członkostwo w organizacjach, działających na rzecz zrównoważonego budownictwa,
 • realizacja projektów w ramach istniejących certyfikacji ekologicznych,
 • zdobywanie nowych uprawnień typu asesor, accredited professional, authority,
 • wdrażanie nowych rozwiązań, udział w tworzeniu metodyki do realizacji usług,
 • aktywna współpraca z inwestorami celem zwiększania udziału w rynku inwestycji wybudowanych zgodnie z wymogami zrównoważonego budownictwa.

6. Journalism

Kryteria oceny:

 • wysokie czytelnictwo artykułów oraz imponująca liczba publikacji z zakresu nieruchomości w roku 2017 r.
 • zaangażowanie na rzecz obiektywnego i rzetelnego komunikowania nowych idei i przełomowych rozwiązań,
 • promowanie działań dążących do podnoszenia standardów w branży nieruchomości w zakresie jakości, transparentności i skuteczności działań,
 • prowokowanie czytelników do dyskusji nad wyzwaniami, bolączkami i perspektywami branży real estate,
 • pasja w poszukiwaniu nowych tematów, nowatorskie podejście do zagadnień wciąż aktualnych,
 • tworzenie autorskich publikacji i raportów, które stanowią punkt odniesienia dla działalności biznesowej firm w branży nieruchomości.

7. Architecture and design

Kryteria oceny:

 • autorskie lub zespołowe projekty o wysokich walorach estetycznych,
 • nowatorskie podejście do prowadzenia procesu projektowego i nadzoru nad realizacją,
 • zaangażowanie w realizację projektu i procesu inwestycyjnego,
 • współdzielenie wiedzą i doświadczeniem zawodowym (np. własne projekty, prelekcje, panele),
 • aktywne członkostwo w organizacjach społecznych i biznesowych,
 • posiadane uprawnienia i certyfikaty.

8. Personality of the Year – decyzja internautów

Kryteria oceny:

 • organizacja działań, mających na celu integrację z innymi przedstawicielkami branży,
 • propagowanie idei biznesu opartego o szacunek i równe szanse dla wszystkich pracowników,
 • uczestnictwo w kształtowaniu organizacji poprzez trwałą zmianę,
 • wybitne osiągnięcia w swojej pracy i podejmowanie wyzwań,
 • mentoring i aktywna pomoc innym w rozwiązywaniu problemów,
 • odwaga w prezentowaniu nowych idei i rozwiązań,
 • nieposzlakowana opinia

Po ogłoszeniu nominowanych przez Jury, na stronie konkursu będzie możliwość głosowania na kandydatki.

Nagroda specjalna: Pro-women Company

Nagroda kapituły konkursu Top Woman in Real Estate dla firmy promującej kobiety.

Kryteria oceny:

 • zatrudnianie minimum 40% kobiet, z czego tyle samo na stanowiskach menadżerskich,
 • umożliwianie stałego rozwoju i zdobywania nowych uprawnień,
 • przynależność przedstawicielek firmy do kobiecych stowarzyszeń,
 • system wspierania matek w pracy typu nienormowany czas pracy lub możliwość pracy zdalnej,
 • aktywne uczestnictwo w akcjach społecznych i organizacja działań, mających na celu integrację z przedstawicielami branży,
 • prowadzenie biznesu opartego o szacunek dla pracowników i wspieranie ich osobistego rozwoju.