REGULAMIN KONKURSU „TOP WOMAN IN REAL ESTATE 2018”

 

§1 Zakres regulacji Regulamin

 1. Niniejszy regulamin z dnia 30.01.2018] (dalej: „Regulamin”) określa:
  1. cele konkursu „TOP WOMAN IN REAL ESTATE 2018” (dalej: „Konkurs”),
  2. uczestników i warunki uczestnictwa w Konkursie,
  3. miejsce i termin składania zgłoszeń, materiały konkursowe,
  4. kategorie Konkursu,
  5. zasady powołania Jury,
  6. zasady i kryteria oceny zgłoszeń,
  7. sposób rozstrzygnięcia Konkursu,
  8. tytuły i nagrody,
  9. regulacje dotyczące danych osobowych.
 2. Konkurs odbywa się w oparciu o przepisy Regulaminu.

§2 Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Międzynarodowy Instytut Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (adres: korespondencyjny ul Szwoleżerów 3/12a, 00-464 Warszawa), (dalej: „Fundacja”), której Fundatorzy ustanawiają przedstawicielem do kontaktów biznesowych, w tym do podpisywania umów sponsorskich i sprzedaży biletów Krystynę Swojak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PS intermedia, adres: 00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 3/12a, NIP 622-155-73-59.
 2. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje Rada Nadzorcza Fundacji i kancelaria Profit Plus Warszawa.
 3. Konkurs odbywa się pod patronatem stowarzyszenia Ladies First oraz WIREP.

§3 Cele Konkursu

 1. Konkurs dotyczy wszystkich kobiet pracujących w branży nieruchomości niezależnie od zajmowanego stanowiska oraz podstaw prawnych wykonywania obowiązków.
 2. Konkurs dotyczy także przedsiębiorstw działających w branży nieruchomości, które w ramach swojej działalności wspierają kobiety i ich rozwój.
 3. Celem Konkursu jest:
  1. wyłonienie i nagrodzenie kobiet, które w swojej działalności wyróżniają się szczególnym profesjonalizmem, umiejętnościami i zdolnościami oraz kobiet, które odniosły sukces w branży nieruchomości w 2017 r.
  2. wyłonienie i wyróżnienie przedsiębiorstw, które prowadząc swoją działalność szczególnie wspierają kobiety, ich rozwój oraz stwarzają warunki do ich rozwoju,
  3. promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk i relacji biznesowych w branży,
  4. wpieranie i promowanie przedsiębiorczości kobiet,
  5. promocja i przybliżenie funkcjonowania rynku nieruchomości.

§4 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć kobiety, które pracują w branży nieruchomości, niezależnie od formy prawnej wykonywania ich obowiązków oraz niezależnie od zajmowanego stanowiska (dalej: „Uczestniczki”), pod warunkiem dokonania zgłoszenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Uczestniczką może być wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Uczestniczką nie może być:
  1. osoba współpracująca na jakiejkolwiek podstawie z Organizatorem,
  2. członkowie powołanego zgodnie z Regulaminem jury (dalej: Jury),
  3. osoby zaangażowane w przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu Konkursu, w tym Rada Programowa
  4. członek rodziny osób wymienionych w pkt 4.3.1 i 4.3.2., przy czym członkiem rodziny w rozumieniu Regulaminu jest wstępny, zstępny, współmałżonek, rodzeństwo oraz członek rodziny współmałżonka.
 4. Uczestnikiem Konkursu może być także przedsiębiorstwo niezależnie od przyjętej formy prawnej, która w ramach swojej działalność w branży nieruchomościowej współpracuje z kobietami (dalej: Firma), pod warunkiem dokonania prawidłowego zgłoszenia.
 5. Uczestniczka może być kandydatką w maksymalnie 3 kategoriach konkursowych.
 6. Uczestniczką może być osoba współpracująca na jakiejkolwiek podstawie prawnej z członkiem Jury oraz Firma, w której pracuje członek Jury. Wówczas jednak, członek Jury zobowiązany jest wstrzymać się od głosu.

§5 Zgłoszenie

 1. Uczestnictwo w Konkursie zarówno Uczestniczki jak i Firmy wymaga dokonania zgłoszenia (dalej: Zgłoszenie) do dnia 23 marca 2018 roku.
 2. Zgłoszenia dokonuje się przez wypełnienie formularza zgłoszenia, udostępnionego na stronie internetowej topwoman.pl oraz wysłanie wypełnionego formularza do Organizatora w terminie wskazanym w ust. 5.1. niniejszego paragrafu.
 3. Zgłoszenie Uczestniczki oraz Firmy powinno zawierać uzasadnienie oraz wskazanie kategorii konkursowej, do której zgłaszana jest Uczestniczka lub Firma. Do zgłoszenia można dołączyć materiały potwierdzające okoliczności wskazane w treści uzasadnienia (np. prezentacje multimedialne).
 4. W uzasadnieniu Zgłoszenia Uczestniczki powinny znaleźć się następujące informacje:
  1. przybliżenie sylwetki uczestniczki (doświadczenie, stanowisko służbowe, staż Uczestniczki),
  2. wskazanie szczególnych umiejętności, szczególnych osiągnięć Uczestniczki lub sukcesów osiągniętych przez Uczestniczkę w 2017 r. ze wskazaniem okoliczności potwierdzających wskazane twierdzenia,
  3. szczegółowe uzasadnienie, dlaczego Uczestniczka zasługuje na przyznanie jej nagrody w kategorii, do której jest zgłaszana.
 5. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia Uczestniczki są:
  1. Uczestniczka na podstawie indywidualnego zgłoszenia,
  2. przedstawiciele przedsiębiorstwa, z którym współpracuje Uczestniczka,
  3. współpracownicy Uczestniczki, przy czym w przypadkach, gdy zgłaszającym są podmioty wskazane w pkt 5.4.2. i 5.4.3. Zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie Uczestniczki o wyrażeniu zgody na zgłoszenie jej do Konkursu i wzięcie w nim udziału.
 6. W uzasadnieniu Zgłoszenia Firmy powinny się znaleźć następujące informacji:
  1. przybliżenie działalności Firmy (profilu działalności, podejmowanych działań)
  2. wskazanie sposobu, w jaki firma wspiera i promuje rozwój kobiet działających w branży nieruchomości, z powołaniem okoliczności uzasadniających twierdzenia,
  3. szczegółowe uzasadnienie, dlaczego Firma zasługuje na przyznanie jej nagrody w wnioskowanej kategorii.
 7. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia Firmy do Konkursu jest:
  1. Firma na podstawie indywidualnego zgłoszenia,
  2. Osoba współpracująca z Firmą, przy czym w tym przypadku Zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie Firmy o wyrażenie zgody na zgłoszenie Firmy do Konkursu i wzięcie w nim udziału.
 8. Organizator może odmówić przyjęcia Zgłoszenia:
  1. wypełnionego niezgodnie z Regulaminem, niekompletnego,
  2. złożonego po terminie wynikającym z Regulaminu.
 9. Uczestniczka oraz Firma mają prawo wycofania dotyczącego ich Zgłoszenia do momentu rozpoczęcia głosowania nad Zgłoszeniami przez Jury.

§6 Materiały konkursowe

 1. Z chwilą przesłania Zgłoszenia podmiot zgłaszający udziela Organizatorowi nieograniczonego czasowo i terytorialnie niewyłącznego zezwolenia (dalej: Zezwolenie) na korzystanie i rozporządzanie wszystkimi materiałami załączonymi do Zgłoszenia, tj. m.in. prezentacjami, opisami itp. (dalej: Materiały). Organizator zobowiązuje się wykorzystać Materiały jedynie w zakresie związanym z Konkursem, w szczególności w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych.
 2. Po zakończeniu Konkursu Organizator będzie mógł korzystać z Materiałów w celu promowania idei Konkursu, promowania Konkursu i działalności Organizatora.
 3. W przypadku, w którym Materiały stanowią utwór (dalej: Utwór) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, ze zm.; dalej: Prawo autorskie) podmiot, który załączył Materiały zobowiązuje się:
  1. zapewnić, by Utwór był wynikiem oryginalnej twórczości i nie naruszał praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych,
  2. zapewnić, by podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe udzielił Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji uprawniającej do korzystania z Utworu w zakresie wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 pkt. 1-3 Prawa autorskiego oraz poniżej („Pola Eksploatacji”):
   1. utrwalanie Utworu lub jego części we wszelkich postaciach;
   2. zwielokrotnianie Utworu lub jego części za pomocą wszelkich technik w dowolnej liczbie egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym formacie;
   3. użyczanie, wynajmowanie lub wydzierżawianie oryginału lub jej kopii,
   4. wprowadzanie Utworu lub jego części oraz jego zwielokrotnionych nośników do obrotu, zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamięci komputera;
   5. wprowadzanie Utworu lub jego części do sieci informatycznych, w szczególności do Internetu, w celu udostępnienia w takich sieciach, w dowolnym miejscu i czasie,
   6. wykorzystanie Utworu lub jego części w celach jego promocji;
   7. wystawianie i prezentacja Utworu na publicznych pokazach;
   8. utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową,
   9. wprowadzanie do obrotu egzemplarzy Utworu, nośników z Utworem oraz najmu lub użyczania tych egzemplarzy i nośników, na terytorium RP i poza jej granicami.
  3. Zapewnienia, by udzielona licencja do korzystania z Utworu obejmowała prawo na rozporządzania i korzystania z opracowań/przeróbek Utworu.

§7 Kategorie konkursowe i kryteria oceny

 • W ramach Konkursu Organizator wyróżnił następujące kategorie konkursowe (dalej: Kategorie), określając kryteria oceny w każdej kategorii konkursowej:
  1. Business Management, w której kryteria oceny to:
   • wdrożenie rozwiązań, które znacząco wpłynęły w minionym roku na przyspieszenie rozwoju firmy,
   • wzrost obrotów firmy (lub podlegającego sektora jej działalności) w 2017 r. o minimum 20%,
   • nowatorskie podejście do zarządzania projektami w sektorze real estate,
   • ponadprzeciętna przedsiębiorczość, poparta przykładami ciekawych rozwiązań wdrożonych w minionym roku,
   • aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych (np. własne projekty, prelekcje, panele),
   • umiejętność wykorzystania synergii z działalnością innych podmiotów na rynku, przecieranie szlaków w zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
  2. Innovator of the Year, , w której kryteria oceny to:
   • autorskie lub grupowe opracowanie innowacyjnego produktu/usługi,
   • zaproponowanie skutecznej strategii wdrożenia innowacji na rynku,
   • przykłady działania (symulacja działania, jeśli produkt niewdrożony) innowacyjnego rozwiązania w konkretnych sytuacjach biznesowych,
   • perspektywy wykorzystania podanej innowacji przez inne podmioty w branży i na rynku – działanie na rzecz podniesienia jakości i standardów w branży,
   • przykłady pozytywnego odbioru innowacji przez partnerów biznesowych lub klientów, np. wypowiedzi referencyjne.
  3. Business Support, , w której kryteria oceny to:
   • minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku wspierającym operacje biznesowe (asystentka, sekretarka, menedżer biura, … ?? jakie inne),
   • wdrożenie nowatorskich metod pracy lub rozwiązań, usprawniających procesy biznesowe, np. w obszarach: pracy z dokumentacją, systemów,
   • współdzielenia wiedzy, koordynacji prac firmy, itp.
   • ponadprzeciętne zaangażowanie w realizację procesu biznesowego w roku 2017 r., które przyczyniło się do jego sukcesu,
   • odważne i profesjonalne korzystanie z narzędzi informatycznych i aplikacji wspierających procesy biznesowe,
   • posiadane certyfikaty i uprawnienia z zakresu zarządzania projektami, zarządzania dokumentacją, zarządzania jakością, inne.
  4. Commercial Sales, której kryteria oceny to:
   • wysoka wartość kontraktów zrealizowanych samodzielnie lub grupowo w 2017 r.
   • przykłady 1-3 najlepszych deali wypracowanych w roku 2017 r.
   • wielopłaszczyznowe pozytywne skutki wymienianych transakcji – korzyści dla rynku oraz poszczególnych grup kontrahentów; pozytywne skutki dla branży,
   • przyciągniecie poprzez realizowane transakcje atrakcyjnych inwestorów zagranicznych na polski rynek,
   • stworzenie potencjału dalszych inwestycji i rozwoju biznesowego poprzez zrealizowane kontrakty.
  5. Residential Sales, w której kryteria oceny to:
   • bardzo wysoki współczynnik sprzedaży mieszkań w 2017 r.
   • innowacyjna strategia sprzedaży, stanowiąca benchmarking dla innych podmiotów z branży,
   • skuteczna, nowatorska kampania marketingowa, wykorzystująca nowe narzędzia i kanały komunikacji,
   • pozytywny wpływ wymienianych inwestycji na ożywienie (społeczne, ekonomiczne) danego segmentu/dzielnicy miasta,
   • pozytywne opinie rynku/klientów/mediów na temat wymienianych inwestycji.
  6. Pro-women company, w której kryteria oceny to :
   • zatrudnianie minimum 40% kobiet, z czego tyle samo na stanowiskach menadżerskich,
   • umożliwianie stałego rozwoju i zdobywania nowych uprawnień,
   • przynależność przedstawicielek firmy do kobiecych stowarzyszeń,
   • system wspierania matek w pracy typu nienormowany czas pracy lub możliwość pracy zdalnej,
   • aktywne uczestnictwo w akcjach społecznych i organizacja działań, mających na celu integrację z przedstawicielami branży,
   • prowadzenie biznesu opartego o szacunek dla pracowników i wspieranie ich osobistego rozwoju.
  7. Activities for green building, w której kryteria oceny to:
   • propagowanie idei zrównoważonego budownictwa,
   • aktywny udział w konferencjach branżowych i panelach dyskusyjnych, dotyczących tematyki zrównoważonego budownictwa,
   • członkostwo w organizacjach, działających na rzecz zrównoważonego budownictwa,
   • realizacja projektów w ramach istniejących certyfikacji ekologicznych,
   • zdobywanie nowych uprawnień typu asesor, accredited professional, authority,
   • wdrażanie nowych rozwiązań, udział w tworzeniu metodyki do realizacji usług,
   • aktywna współpraca z inwestorami celem zwiększania udziału w rynku inwestycji wybudowanych zgodnie z wymogami zrównoważonego budownictwa.
  8. Female Journalist of Real Estate, w której kryteria oceny to:
   • wysokie czytelnictwo artykułów oraz imponująca liczba publikacji z zakresu nieruchomości w roku 2017 r.
   • zaangażowanie na rzecz obiektywnego i rzetelnego komunikowania nowych idei i przełomowych rozwiązań,
   • promowanie działań dążących do podnoszenia standardów w branży nieruchomości w zakresie jakości, transparentności i skuteczności działań,
   • prowokowanie czytelników do dyskusji nad wyzwaniami, bolączkami i perspektywami branży real estate,
   • pasja w poszukiwaniu nowych tematów, nowatorskie podejście do zagadnień wciąż aktualnych,
   • tworzenie autorskich publikacji i raportów, które stanowią punkt odniesienia dla działalności biznesowej firm w branży nieruchomości.
  9. Personality of the Year – decyzja internautów, w której kryteria oceny to:
   • organizacja działań, mających na celu integrację z innymi przedstawicielkami branży,
   • propagowanie idei biznesu opartego o szacunek i równe szanse dla wszystkich pracowników,
   • uczestnictwo w kształtowaniu organizacji poprzez trwałą zmianę,
   • wybitne osiągnięcia w swojej pracy i podejmowanie wyzwań,
   • mentoring i aktywna pomoc innym w rozwiązywaniu problemów,
   • odwaga w prezentowaniu nowych idei i rozwiązań,
   • nieposzlakowana opinia.

§8 Jury

 1. Zarząd Fundacji powołuje Jury po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej.
 2. W skład Jury wchodzą osoby wyróżniające się szczególną wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie nieruchomości, w stopniu pozwalającym na ocenę Zgłoszeń (dalej: Członek lub Członkowie).
 3. Jury składa się z 10-20 Członków, ostateczna lista członków Jury zostanie ogłoszona na stronie www.topwoman.pl

§9 Tryb wyboru Laureatek

 1. Wybór laureatów poszczególnych Kategorii następuje w trzech etapach:
  1. Etap I – wstępna kontrola Zgłoszeń pod kątem spełnienia przesłanek formalnych Zgłoszenia,
  2. Etap II – ocena Zgłoszeń każdej kategorii konkursowej przez pryzmat spełnienia kryteriów określonych dla każdej Kategorii, przyznanie punktów każdemu zgłoszeniu
  3. Etap III – głosowanie nad wyborem laureata w każdej Kategorii.
 2. Organizator upoważni współpracujące z nim osoby do weryfikacji Zgłoszeń na Etapie I.
 3. W ramach Etapu II i Etapu III każdy Członek Jury może przyznać punkty w skali od 1-5 (dalej: Punkty) każdej z Uczestniczek lub Firm. Liczba przyznanych Punktów zależy od uznania Członka Jury.
 4. Głosowanie Członków Jury na Etapie II i III jest głosowaniem tajnym.
 5. Przed przystąpieniem do oceny Zgłoszeń Jury wybiera spośród Członków przewodniczącego Jury (dalej: Przewodniczący).
 6. Przewodniczący czuwa nad przebiegiem głosowania i nadzoruje prace Jury. W przypadku równej liczby głosów oddanych na Kandydatkę Przewodniczącemu przysługuje głos decydujący, przy czym Przewodniczący głosuje jako ostatni.
 7. Nad prawidłowością głosowania czuwa także przedstawiciel kancelarii prawnej Profit Plus
 8. W przypadku liczby Zgłoszeń powyżej 50 w każdej Kategorii, Organizator ma prawo upoważnić Członków Jury do oceny Zgłoszeń w podgrupach w ramach Etapu I i II.
 9. Po przeprowadzeniu głosowania w ramach Etapu II Przewodniczący Jury przy pomocy innych Członków zlicza Punkty oddane na każdą Uczestniczkę lub Firmę. Przewodniczący ogłasza Jury wyniki głosowania.
 10. Na podstawie wyników głosowania w ramach Etapu II powstaje tzw. „Shortlista”, na której znajduje się tylko 3-5 Uczestniczek/ Firm w każdej Kategorii zakwalifikowanych do Etapu III.
 11. Spośród Uczestniczek/ Firm zakwalifikowanych do Etapu III Jury podczas posiedzenia na podstawie dyskusji, na którą czuwa Przewodniczący Jury, wybiera laureatkę w Kategoriach w pkt 7.1.1-7.1.8. Regulaminu (dalej: Laureat).
 12. W Kategorii 7.1.9. wybór Laureatki odbywa się w trybie głosowania internatowego zgodnie z § 12 Regulaminu.

§10 Tytuły i nagrody

 1. Zwycięzca Kategorii otrzymuje tytuł Laureata (dalej: Tytuł).
 2. Imiona i nazwiska Laureatów zostaną opublikowane na stronie www.topwoman.pl.
 3. Każda z Laureatek otrzyma statuetkę z tytułem kategorii, w której otrzymała wyróżnienie (dalej: Nagroda).

§11 Gala

 1. Nazwiska Laureatek zostaną ogłoszone na Gali Finałowej (dalej: Gala), która odbędzie się w 11 maja 2018 r. Dokładny termin Gali zostanie ogłoszony na stronie www.topwoman.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia na Galę Uczestniczek/ Przedstawicieli Firm znajdujących się na tzw. „Shortliście”.
 3. Nagrody zostaną wręczone na Gali w sposób określony przez Organizatora.
 4. W przypadku nieobecności podczas Gali osoby, której ma być wręczona Nagroda lub osoby, która reprezentuje Uczestniczkę lub Firmę za zgodą Organizatora, Organizator uzgodni z Laureatką sposób i miejsce przekazania Tytułu i Nagrody w terminie późniejszym, bezpośrednio z daną Uczestniczką/ Firmą.
 5. Laureatka jest uprawniona do zrzeczenia się Tytułu lub Nagrody. Zrzeczenie następuje przez pisemne oświadczenie złożone Organizatorowi.
 6. Zrzeczenie Tytułu i Nagrody skutkuje utratą prawa do korzystania z Tytułu. W takim przypadku Organizator ma prawo do wyboru innej Uczestniczki w oparciu o kryteria określone w Regulaminie.

§12 Głosowanie internetowe

 1. Organizator zamieszcza na stronie topwoman.pl listę kandydatek do tytułu Personality of the Year (Kategoria określona w pkt 7.1.9. Regulaminu) z opisem sylwetki i osiągnięć kandydatki. Organizator jest uprawniony także do opublikowaniu wizerunku Kandydatki. Internauci będą wybierać wśród kandydatek wybranych wcześniej przez Jury, z tzw. Shortlisty (po 3-5 w każdej kategorii).
 2. Organizator umożliwia oddanie głosów przez internautów na jedną z Kandydatek za pośrednictwem strony topwoman.pl, przy czym uczestnik głosowania może głosować jednokrotnie, oddając głos na wybraną kandydatkę.
 3. Głosowanie zakończy się w dniu 03 maja 2018 roku.
 4. Po zakończeniu głosowania Jury zsumuje oddane głosy i wyłoni Laureatkę wybraną przez internautów.

§13 Dane osobowe

 1. Administratorem danych Uczestniczek oraz innych osób, których dane są zbierane i przetwarzane w związku z Konkursem jest Organizator.
 2. Dane przekazywane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym m.in. w celu kontaktowania się z Uczestniczką/ przedstawicielami Firm, podmiotami zgłaszającymi, selekcji i wyboru Uczestniczek, poinformowania w dostępnych Organizatorowi środkach przekazu o osobach nominowanych i zwycięzcach Konkursu, poprzez podanie imienia i nazwiska Uczestniczki, stanowiska, podmiotu, który dokonał zgłoszenia. Za zgodą osoby, której dane dotyczą, będą one przetwarzane również w innych celach związanych z innymi projektami prowadzonymi przez Organizatora, w tym w celach marketingowych.
 3. Każda z osób, których dotyczą dane ma prawo do wglądu i/lub wnoszenia zmian do swoich danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach niezbędnych dla przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
 5. Przetwarzanie danych osobowych w każdym przypadku będzie odbywać się zgodnie z ze standardami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.)

§14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
 2. Regulamin będzie dostępny na stronie www.topwoman.pl oraz może być udostępniony w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie poinformuje wówczas w miejscu opublikowania Regulaminu ze wskazaniem zmienionych postanowień.