Zgłoszenie firmy do konkursu Top Woman in Real Estate

Dane zgłaszającego

Imię

Nazwisko

Nazwa firmy

Stanowisko

Adres email

Numer telefonu

Dane kandydującej firmy

Nazwa firmy

Branża

Miasto

Strona WWW

Logo

Opis firmy (ok. 1000 znaków)

Uzasadnienie (maksymalnie 4000 znaków)

Oświadczenia

Oświadczam, że:

  • zostałam/łem upoważniona/y przez Firmę do składania oświadczeń w imieniu Firmy
  • zapoznałam się/zapoznałem z Regulaminem i akceptuję jego treść,
  • w imieniu firmy, którą reprezentuję wyrażam zgodę na zgłoszenie Firmy i wzięcie jej udziału w Konkursie,
  • wyrażam zgodę na wykorzystanie na potrzeby Konkursu logotypu Firmy,
  • wszelkie informacje podane w ramach Zgłoszenia są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu oraz w materiałach załączonych do Zgłoszenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu oraz w materiałach załączonych do Zgłoszenia w innych celach związanych z innymi projektami prowadzonymi przez Organizatora, w tym w celach marketingowych.