Zgłoszenie do konkursu Top Woman in Real Estate 2021

UWAGA! Zanim przystąpisz do wypełniania formularza na stronie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, następnie prosimy o pobranie Oświadczenia dla kandydatki i po podpisaniu dołączenie go do zgłoszenia online. Pliki można pobrać tutaj.

Po wypełnieniu zgłoszenia i podpisaniu oświadczenia można przystąpić do wypełnienia poniższego formularza online, załączając uprzednio przygotowane dokumenty. Tylko przesłanie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia ze wszystkimi załącznikami, będzie równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

  Dane zgłaszającego

  Imię

  Nazwisko

  Nazwa firmy

  Stanowisko

  Adres email

  Numer telefonu

  Załącz skan oświadczenia. Pliki można pobrać tutaj.

  Dane kandydatki

  Imię

  Nazwisko

  Nazwa firmy

  Stanowisko

  Adres email

  Numer telefonu

  Załącz zdjęcie kandydatki

  Informacje o kandydatce

  Kategoria

  Branża

  Miasto


  Dlaczego kandydatka zasługuje na miano Top Woman in Real Estate w swojej kategorii? - opisz krótko, maksymalnie w 5-ciu punktach dokonania w minionym roku (tylko w języku polskim, maksymalnie 2000 znaków ze spacjami).

  Przedstawić w punktach doświadczenie zawodowe kandydatki, zakres obowiązków, aktualną pozycję zawodową, całokształt osiągnięć kandydatki (tylko w języku polskim, maksymalnie 2000 znaków ze spacjami).

  Skrócony opis kandydatki do katalogu z informacjami o finalistkach konkursu i na stronę internetową topwoman.pl (tylko w języku polskim, maksymalnie 1200 znaków ze spacjami). Przykładowe opisy do katalogu można zobaczyć [klikając tutaj]:

  Oświadczenia

  Oświadczam, że:

  • zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego treść,
  • wszelkie informacje podane w ramach Zgłoszenia są zgodne z prawdą.

  Oświadczam, że wyrażam zgodę / posiadam zgodę Uczestniczki na zgłoszenie i wzięcie przez nią udziału w Konkursie. Załączam wypełnioną i podpisaną osobiście przez Uczestniczkę zgodę zawartą w pliku do pobrania.

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz w materiałach załączonych do zgłoszenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz w materiałach załączonych do zgłoszenia w innych celach związanych z innymi projektami prowadzonymi przez Organizatora, w tym w celach marketingowych.

  Uwaga! Uzasadnienie wysyłane przez osoby trzecie musi zawierać na końcu podpisaną osobiście przez kandydatkę zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację regulaminu.

   

  Oświadczenie Organizatora

  Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Organizator: PS intermedia Krystyna Swojak (tel. +48 502 662 551, e-mail swojak@topwoman.pl). Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie oraz Gali Top Woman in Real Estate. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda oraz zgłoszenie uczestnictwa Konkursie (art. 6 ust.1 f) RODO). Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku w celach promocyjnych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust.1 a) RODO). Dane osobowe mogą być ujawniane innym odbiorcom wyłącznie na mocy obecnie obowiązującego prawa lub w oparciu o powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Informujemy o prawie dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w każdym czasie. W przypadku przetwarzania opartego o wyrażoną zgodę informujemy o prawie do wycofania udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl). Informujemy, że podanie danych osobowych ma charakter umowny i jest niezbędne za realizacji w/w celów. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. W celu otrzymania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z administratorem danych.