Kategorie konkursu Top Woman in Real Estate 2021

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach z uwzględnieniem wskazanych poniżej kryteriów oceny:

 

KATEGORIA ARCHITECTURE, DESIGN & WORKPLACE

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się projektowaniem budynków, przestrzeni, instalacji i wnętrz oraz opracowywaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań w tym zakresie, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • samodzielne lub zespołowe tworzenie projektów o wysokich walorach estetycznych i społecznych,
 • tworzenie projektów budynków i przestrzeni z myślą o ich atrakcyjności dla przyszłych użytkowników i wpływie na ich pracę,
 • dbałość o przyrodę i najbliższe otoczenie, ekologiczne rozwiązania,
 • doradztwo w złożonych projektach dotyczących tworzenia strategii miejsca pracy,
 • opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań pozwalających na poprawę i zwiększenie efektywności pracy i zaangażowania w obszarze środowiska pracy, dbałość o well-being oraz work-life balance użytkowników,
 • zadowolenie klientów i użytkowników projektowanych budynków i przestrzeni,
 • nowatorskie podejście do prowadzenia procesu projektowego i nadzoru nad realizacją,
 • aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych, udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych.

 

KATEGORIA ASSET & PROPERTY MANAGEMENT

Sponsored by:

 

Kategoria przeznaczona dla kobiet odpowiedzialnych za zarzadzanie nieruchomościami oraz środkami mającymi wpływ ryzyko i poziom zwrotu z inwestycji, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych wbranży, w której kryteriami oceny są:

 • wprowadzanie inicjatyw i innowacji na rzecz najemców, poszukiwanie rozwiązań dedykowanych użytkownikom budynku,
 • generowanie przychodów i podnoszenie wartości nieruchomości, zapewnienie i utrzymanie wysokiego poziomu wynajmu,
 • realizowanie celów inwestycyjnych właściciela nieruchomości, uzyskiwanie zakładanego przychodu lub optymalizacja kosztów,
 • udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • proaktywne działanie oraz wdrażanie rozwiązań przynoszących wartość dodaną dla właściciela nieruchomości,
 • utrzymanie i zapewnienie odpowiednich warunków w budynku oraz zarządzanie nieruchomością zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • dostępność i dialog z najemcami, szybkość reakcji na zgłoszenia, wysoka ocena klientów (najemców budynku i właściciela).

 

KATEGORIA BANKING & FINANCE

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się doradztwem finansowym dla branży nieruchomości, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • doradztwo w złożonych i skomplikowanych projektach dotyczących finansowania i refinansowania nabywania i zagospodarowywania
  nieruchomości,
 • opracowywanie i wdrażanie korzystnych dla klientów rozwiązań,
 • aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych, udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • stosowanie i promowanie dobrych praktyk w biznesie,
 • rozpoznawalność na rynku oraz doskonała opinia klientów.

 

KATEGORIA BUSINESS DEVELOPMENT

Kategoria przeznaczona dla kobiet piastujących wyższe i średnie stanowiska menadżerskie (Dyrektor Sprzedaży, Dyrektor ds. Rozwoju, Dyrektor Regionu, stanowiska eksperckie) i zajmujących się rozwojem biznesu w organizacjach z branży nieruchomości, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych, w której kryteriami oceny są:

 • wdrożenie rozwiązań, które znacząco wpłynęły na przyspieszenie rozwoju organizacji,
 • wzrost obrotów organizacji lub podlegającego jej sektora działalności, pozyskanie nowych klientów, realizacja założonych celów,
 • nowatorskie podejście do zarządzania projektami w branży nieruchomości, w tym kreatywność i innowacyjność w działaniu,
 • ponadprzeciętna przedsiębiorczość poparta przykładami wdrożenia ciekawych rozwiązań,
 • aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych, udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • umiejętność wykorzystania synergii z działalnością innych podmiotów na rynku,
 • przecieranie szlaków w zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
 • ponadprzeciętne zdolności w zarządzaniu sprzedażą lub zespołem.

 

KATEGORIA COMMERCIAL SALES & LEASING

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się sprzedażą produktów i usług w branży nieruchomości komercyjnych oraz sprzedażą i wynajmem nieruchomości komercyjnych, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • wysoka wartość kontraktów zrealizowanych samodzielnie lub zespołowo,
 • rodzaj i poziom złożoności zrealizowanych transakcji,
 • wielopłaszczyznowe pozytywne skutki zrealizowanych transakcji np. przyciągniecie atrakcyjnych inwestorów zagranicznych na polski rynek, stworzenie potencjału do dalszych inwestycji i rozwoju biznesowego,
 • bycie formalnym lub nieformalnym liderem i przykładem dla innych członków zespołu,
 • dzielenie się wiedzą i kształtowanie dobrych praktyk,
 • wysoki poziom obsługi i doskonała opinia klientów.

 

NOWA KATEGORIA FACILITY MANAGEMENT

Kategoria przeznaczona dla kobiet odpowiedzialnych za administrowanie i utrzymanie nieruchomości (budynków lub lokali stanowiących ich części) zarówno po stronie właścicieli, najemców, jak i podmiotów świadczących usługi z zakresu facility management, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • realizacja celów strategicznych właścicieli lub najemców nieruchomości, utrzymanie kosztów funkcjonowania nieruchomości na stabilnym poziomie przy utrzymaniu nieruchomości na doskonałym poziomie technicznym,
 • przeciwdziałanie starzeniu się administrowanych obiektów,
 • proaktywne działanie oraz wdrażanie rozwiązań z zakresu techniki lub bezpieczeństwa, przynoszących wartość dla użytkowników nieruchomości, poprawiających ich komfort i dostosowanych do specyfiki pracy,
 • utrzymanie i zapewnienie odpowiednich warunków użytkowania obiektów oraz zarządzanie nimi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • wprowadzanie inicjatyw proekologicznych z wykorzystaniem np. zielonej energii, zmian oświetlenia, recyklingu,
 • wysoki poziom satysfakcji klientów,
 •  udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych.

 

KATEGORIA GREEN BUILDING & SUSTAINABILITY

Sponsored by: 

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się tematyką zielonego budownictwa i zrównoważonego rozwoju, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • propagowanie idei zrównoważonego budownictwa,
 • realizacja projektów w ramach istniejących certyfikacji ekologicznych,
 • pozyskiwanie certyfikatów ekologicznych dla wybudowanych lub
 • zarządzanych obiektów, 
 • zdobywanie nowych uprawnień typu: asesor, accredited professional, green building authority,
 • wdrażanie nowych rozwiązań, udział w tworzeniu metodyki do realizacji usług,
 • aktywna współpraca z inwestorami celem zwiększania udziału w rynku inwestycji wybudowanych zgodnie z wymogami zrównoważonego budownictwa,
 • aktywne członkostwo w organizacjach działających na rzecz zrównoważonego budownictwa, udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych.

 

KATEGORIA HR & EMPLOYER BRANDING

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się doradztwem personalnym i budowaniem marki organizacji jako pracodawcy w branży nieruchomości, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • realizacja specjalnych programów dla pracowników, w tym dla kobiet,
 • promowanie marki dobrego pracodawcy, sprawna rekrutacja i zarządzanie zmianami,
 • elastyczne formy zatrudnienia i propagowanie polityki well-being,
 • wdrażanie rozwiązań wpływających na work-life balance, działania w zakresie CSR,
 • proaktywne działanie na rzecz pracowników, ich reprezentacja w podejmowaniu strategicznych decyzji zarządczych,
 • działania na rzecz równouprawnienia pracowników i wykorzystywanie narzędzi HR w celu równego traktowania oraz zapewnienia kobietom równych szans w promocji zawodowej i osiąganiu sukcesów,
 • dbanie o dobro pracowników i ich plany rozwoju (szkolenia),
 • bycie liderem pozytywnych zmian w zakresie kultury organizacyjnej.

 

KATEGORIA INNOVATION & TECHNOLOGY

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się tematyką innowacji i technologii w branży nieruchomości, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych, w której kryteriami oceny są:

 • samodzielne lub zespołowe opracowanie innowacyjnego produktu lub usługi,
 • zaproponowanie skutecznej strategii wdrożenia nowej technologii na rynku,
 • wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w konkretnych sytuacjach biznesowych lub przedstawienie symulacji działania jeżeli produkt jest w trakcie wdrażania, 
 • działanie na rzecz podniesienia jakości i standardów w branży np. poprzez promocję możliwości wykorzystania proponowanych rozwiązań przez inne podmioty,
 • pozytywny odbiór innowacji przez partnerów biznesowych i klientów

 

KATEGORIA LEGAL ADVISORY SERVICES

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się doradztwem prawnym dla branży nieruchomości, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • doradztwo w złożonych i skomplikowanych projektach np. wielojurysdykcyjnych, dotyczących całych portfeli nieruchomości lub nowych, rozwijających się sektorów,
 • opracowywanie i wdrażanie korzystnych dla klientów rozwiązań prawnych uwzględniających zmiany przepisów,
 • aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych, udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • stosowanie i promowanie dobrych praktyk w biznesie,
 • rozpoznawalność na rynku oraz doskonała opinia klientów.

 

KATEGORIA MARKETING & PR

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się marketingiem i komunikacją w branży nieruchomości, zarówno w działach korporacyjnych, jak i w działach produktowych, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • budowanie silnej marki (projektu lub budynku) oraz tworzenie efektywnych kampanii marketingowych,
 • skuteczne, nowatorskie, nieszablonowe, kreatywne kampanie marketingowe, wykorzystujące nowe narzędzia i kanały komunikacji,
 • realizacja projektów, eventów, przedsięwzięć marketingowych i działań PR, zauważonych przez branżę, nagrodzonych w konkursach,
 • spójność przekazu, pozytywny efekt społeczny, widoczność w mediach,
 • proaktywne działanie na rzecz promocji pracowników i marki,
 • efektywne wykorzystanie kanałów komunikacji w celu osiągnięcia jak
  najlepszych wyników,
 • wzrost sprzedaży, zauważalności, rozpoznawalności i wartości marki na rynkudzięki zastosowanym działaniom,
 • innowacyjne i oryginalne pomysły i rozwiązania wykorzystane podczas planowania i wdrażania kampanii.

 

KATEGORIA PROJECT MANAGEMENT

Kategoria przeznaczona dla kobiet pełniących funkcję kierownika projektu lub kierownika budowy, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • zarządzanie dużą liczbą projektów lub projektami o dużej wartości,
 • zastosowanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań,
 • dbałość o środowisko, ekologiczne podejście, certyfikacja budynku,
 • zarządzanie w ramach projektów wieloosobowymi zespołami,
 • realizacja projektów wg założeń i zamknięcie ich w terminie.
 • pozytywna opinia partnerów i klientów

 

KATEGORIA RESIDENTIAL SALES

Sponsored by:

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się sprzedażą i wynajmem nieruchomości mieszkaniowych i apartamentowych, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • bardzo wysoki współczynnik sprzedaży mieszkań,
 • innowacyjna strategia sprzedaży, stanowiąca benchmark dla innych podmiotów z branży,
 • podnoszenie i doskonalenie umiejętności sprzedażowych swojego zespołu,
 • bycie formalnym lub nieformalnym liderem i przykładem dla innych członków zespołu,
 •  dzielenie się wiedzą i kształtowanie dobrych praktyk,
 • wysoki poziom obsługi i doskonała opinia klientów.

 

KATEGORIA TAX & ACCOUNTING SERVICES

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się doradztwem podatkowym lub doradztwem księgowym dla branży nieruchomości, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • doradztwo w złożonych i skomplikowanych projektach np. wielojurysdykcyjnych, dotyczących całych portfeli nieruchomości lub nowych, rozwijających się sektorów,
 • opracowywanie i wdrażanie korzystnych dla klientów rozwiązań podatkowych, uwzględniających zmiany przepisów,
 • aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych, udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • stosowanie i promowanie dobrych praktyk w biznesie,
 • rozpoznawalność na rynku oraz doskonała opinia klientów

 

KATEGORIA SPECJALNA BEST TEAM

Sponsored by:

Kategoria przeznaczona dla zespołów oraz działów organizacji w branży nieruchomości, które są zarządzane przez kobietę i w ubiegłym roku wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • zespół zarządzany przez kobietę,
 • prowadzenie działań uwzględniających zasady różnorodności kompetencji,
 • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, oryginalność, kreatywność,
 • realizacja projektów zauważonych przez branżę, nagrodzonych w konkursach,
 • ponadprzeciętne osiągnięcia w swojej dziedzinie w skali organizacji,
 • efektywna praca zespołowa, która przyczyniła się do znacznego wzrostu przychodów lub rozwoju organizacji,
 • wspólny udział w akcjach społecznych i spotkaniach mających na celu integrację z przedstawicielami branży.

 

KATEGORIA SPECJALNA PRO-WOMEN COMPANY

Sponsored by:

Kategoria przeznaczona dla organizacji w branży nieruchomości, które w swojej działalności zwracają szczególną uwagę na wspieranie rozwoju kobiet w biznesie i w ubiegłym roku wyróżniły się na tle innych organizacji w branży, w której kryteriami oceny są:

 • stały wzrost zatrudnienia kobiet, zarówno globalnie, jak i na stanowiskach menadżerskich,
 • umożliwianie ciągłego rozwoju zawodowego i zdobywania nowych uprawnień,
 • przynależność przedstawicielek organizacji do kobiecych stowarzyszeń i ułatwianie integracji z innymi przedstawicielkami branży,
 • wdrażanie inicjatyw i programów pro-kobiecych np. system wspierania matek poprzez nienormowany czas pracy lub możliwość pracy zdalnej,
 • wyrozumiałe podejście do wyjątkowych okoliczności związanych z macierzyństwem i zapewnienie powrotu na to samo stanowisko pracy po okresie absencji,
 •  równe traktowanie bez względu na płeć, w tym równe płace na tych samych stanowiskach,
 • prowadzenie biznesu

 

KATEGORIA SPECJALNA PERSONALITY OF THE YEAR – PROGRAMME BOARD DECISION

Sponsored by:

Kategoria przeznaczona dla kobiet piastujących stanowiska top management (Prezes, Dyrektor Zarządzający, CEO, Country Manager, Partner Zarządzający) w branży nieruchomości, w której Rada Programowa wybiera kobietę, która miała największy wpływ na branżę nieruchomości w ubiegłym roku, w której kryteriami oceny są:

 • rozpoznawalność w branży na rynku polskim i zagranicznym oraz nieposzlakowana opinia,
 • wpływ na polski i zagraniczny rynek nieruchomości i budownictwa,
 • udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • wybitne osiągnięcia zawodowe w zakresie rozwoju biznesu, wzmocnienie pozycji rynkowej organizacji,
 • nowatorskie podejście do zarzadzania projektami, w tym kreatywność ininnowacyjność w działaniu,
 • umiejętność wykorzystania synergii z działalnością innych podmiotów na rynku,
 • prowadzenie działań na rzecz rozwoju branży, dzielenie się wiedzą i kształtowanie dobrych praktyk,
 • aktywność w organizacjach społecznych i pozarządowych, wspieranie i promowanie ważnych społecznie idei, działalność na rzecz rozwoju kobiet w biznesie.

 

KATEGORIA SPECJALNA TOP WOMAN IN REAL ESTATE – WINNER OF THE ONLINE VOTING

Sponsored by:

Kategoria, w której spośród Finalistek internauci wybierają osobowość ubiegłego roku w branży nieruchomości, w której kryteriami oceny są:

 •  bycie ekspertem w swojej branży i osiąganie sukcesów zauważonych przez rynek,
 • propagowanie idei biznesu opartego o szacunek i równe szanse dla wszystkich pracowników,
 • wybitne osiągnięcia zawodowe i podejmowanie nowych wyzwań, 
 • dzielenie się wiedzą i kształtowanie dobrych praktyk, udział w działaniach mentoringowych i aktywna pomoc innym w rozwiązywaniu problemów,
 • odwaga w prezentowaniu nowych idei i rozwiązań,
 • aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych, udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • rozpoznawalność na rynku oraz nieposzlakowana opinia.