Kategorie konkursu Top Woman in Real Estate 2023

 

Zgłoszenia konkursowe będą dodatkowo premiowane za wskazanie osiągnięć w obszarze prowadzenia odpowiedzialnego biznesu i wdrażanie działań z zakresu ESG, czyli ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego, a także różnorodności i integracji. 

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach z uwzględnieniem wskazanych poniżej kryteriów oceny:

 

KATEGORIA ARCHITECTURE, DESIGN & WORK PLACE

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się projektowaniem budynków, przestrzeni, instalacji i wnętrz oraz opracowywaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań przy kreowaniu środowiska pracy, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • tworzenie projektów budynków i przestrzeni o wysokich walorach estetycznych i społecznych, z myślą o ich atrakcyjności dla przyszłych użytkowników i wpływie na ich pracę,
 • dbałość o przyrodę i najbliższe otoczenie, wdrażanie ekologicznych rozwiązań,
 • opracowywanie i wdrażanie rozwiązań dotyczących tworzenia strategii miejsca pracy, pozwalających na poprawę i zwiększenie efektywności pracy i zaangażowania w obszarze środowiska pracy, dbałość o well-being oraz work-life balance użytkowników,
 • zadowolenie klientów i użytkowników projektowanych budynków i przestrzeni,
 • nowatorskie podejście do prowadzenia procesu projektowego i nadzoru nad realizacjami,
 • aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych, udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • promowanie i wdrażanie zasad dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej, ładu korporacyjnego oraz różnorodności i integracji.

 

KATEGORIA ASSET & PROPERTY MANAGEMENT

Sponosored by:

Kategoria przeznaczona dla kobiet odpowiedzialnych za zarządzanie nieruchomościami oraz środkami mającymi wpływ ryzyko i poziom zwrotu z inwestycji, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • wprowadzanie inicjatyw i innowacji na rzecz najemców, poszukiwanie rozwiązań dedykowanych użytkownikom budynku,
 • realizowanie celów inwestycyjnych właściciela nieruchomości, ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, podnoszenie wartości nieruchomości, zapewnienie i utrzymanie wysokiego poziomu wynajmu, uzyskiwanie zakładanych przychodów, optymalizacja kosztów lub wzrost poziomu zwrotu z inwestycji,
 • proaktywne działanie oraz wdrażanie rozwiązań przynoszących wartość dodaną dla właściciela nieruchomości,
 • utrzymanie i zapewnienie odpowiednich warunków w budynku oraz zarządzanie nieruchomością zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • dostępność i dialog z najemcami, szybkość reakcji na zgłoszenia, zadowolenie klientów i użytkowników zarządzanych budynków,
 • aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych, udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • promowanie i wdrażanie zasad dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej, ładu korporacyjnego oraz różnorodności i integracji,

 

KATEGORIA BANKING & FINANCE

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się finansowaniem nieruchomości, finansami oraz doradztwem finansowym dla branży nieruchomości, pracujących w instytucjach finansowych oraz bezpośrednio w firmach z branży nieruchomości, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • Skuteczne zarządzanie finansami w firmie, finansowaniem nieruchomości lub doradztwo w złożonych i skomplikowanych projektach dotyczących finansowania lub refinansowania nabywania lub zagospodarowywania nieruchomości,
 • opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych lub korzystnych dla klientów rozwiązań uwzględniających zmieniające się warunki biznesowe,
 • przedstawianie rozwiązań adresujących potrzeby klientów i akceptowalnych dla pozostałych uczestników projektów oraz poszukiwanie kompromisów negocjacyjnych,
 • stosowanie i promowanie dobrych praktyk w biznesie,
 • rozpoznawalność na rynku oraz znakomita opinia partnerów biznesowych i klientów,
 • aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych, udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • promowanie i wdrażanie zasad dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej, ładu korporacyjnego oraz różnorodności i integracji.

 

KATEGORIA BUSINESS DEVELOPMENT

Kategoria przeznaczona dla kobiet piastujących stanowiska menadżerskie i zajmujących się rozwojem biznesu w organizacjach z branży nieruchomości, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych, w której kryteriami oceny są:

 • wdrożenie rozwiązań, które znacząco wpłynęły na przyspieszenie rozwoju organizacji,
 • wzrost obrotów organizacji, pozyskanie nowych klientów i projektów, realizacja założonych celów,
 • nowatorskie podejście, kreatywność i innowacyjność w podejmowanych działaniach,
 • umiejętność wykorzystania synergii z działalnością innych podmiotów na rynku, przecieranie szlaków w zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
 • rozpoznawalność na rynku oraz znakomita opinia partnerów biznesowych i klientów,
 • aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych, udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • promowanie i wdrażanie zasad dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej, ładu korporacyjnego oraz różnorodności i integracji.

 

KATEGORIA BUSINESS MANAGEMENT

Sponsored by:

Kategoria przeznaczona dla kobiet piastujących najwyższe stanowiska menadżerskie (Top Management – dyrektor zarządzająca, prezes, vice prezes, członek zarządu) i zajmujących się zarządzaniem organizacjami z branży nieruchomości, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych, w której kryteriami oceny są:

 • ponadprzeciętna przedsiębiorczość oraz wdrożenie rozwiązań, które znacząco wpłynęły na przyspieszenie rozwoju organizacji,
 • wzrost obrotów organizacji, pozyskanie nowych klientów i projektów, realizacja założonych celów,
 • nowatorskie podejście do zarządzania organizacją, kreatywność i innowacyjność w podejmowanych działaniach,
 • wielopłaszczyznowe pozytywne efekty podejmowanych działań, w tym stworzenie potencjału do dalszych inwestycji i rozwoju,
 • rozpoznawalność na rynku oraz znakomita opinia partnerów biznesowych i klientów,
 • aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych, udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • promowanie i wdrażanie zasad dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej, ładu korporacyjnego oraz różnorodności i integracji.

 

KATEGORIA COMMERCIAL SALES & LEASING

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się sprzedażą produktów i usług w branży nieruchomości komercyjnych oraz sprzedażą i wynajmem nieruchomości komercyjnych, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • wartość, powierzchnia, liczba i poziom złożoności zrealizowanych transakcji,
 • innowacyjna strategia sprzedaży lub wynajmu, stanowiąca benchmark dla innych podmiotów z branży,
 • doskonała znajomość rynku oraz trendów i perspektyw dla branży,
 • dzielenie się wiedzą i kształtowanie dobrych praktyk,
 • znakomita opinia partnerów biznesowych i klientów,
 • aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych, udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • promowanie i wdrażanie zasad dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej, ładu korporacyjnego oraz różnorodności i integracji.

 

KATEGORIA FACILITY MANAGEMENT

Kategoria przeznaczona dla kobiet odpowiedzialnych za administrowanie i utrzymanie nieruchomości (budynków lub lokali stanowiących ich części), które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • realizacja celów strategicznych właścicieli lub najemców nieruchomości, utrzymanie albo obniżenie kosztów funkcjonowania nieruchomości przy zachowaniu nieruchomości na doskonałym poziomie technicznym, przeciwdziałanie starzeniu się administrowanych obiektów,
 • proaktywne działanie oraz wdrażanie rozwiązań z zakresu techniki lub bezpieczeństwa, przynoszących wartość dla użytkowników nieruchomości, poprawiających ich komfort i dostosowanych do specyfiki pracy,
 • utrzymanie i zapewnienie odpowiednich warunków użytkowania obiektów oraz zarządzanie nimi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • wprowadzanie inicjatyw proekologicznych z wykorzystaniem np. zielonej energii, zmian oświetlenia, recyklingu,
 • znakomita opinia partnerów biznesowych i klientów,
 • aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych, udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • promowanie i wdrażanie zasad dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej, ładu korporacyjnego oraz różnorodności i integracji.

 

KATEGORIA GREEN BUILDING, INNOVATION & TECHNOLOGY

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się tematyką innowacji i technologii w branży nieruchomości oraz zielonego budownictwa i zrównoważonego rozwoju, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych, w której kryteriami oceny są:

 • opracowanie innowacyjnego produktu lub usługi, zaproponowanie skutecznej strategii wdrożenia nowej technologii na rynku,
 • wdrożenie innowacyjnych rozwiązań lub przedstawienie symulacji działania jeżeli produkt jest w trakcie wdrażania,
 • działanie na rzecz podniesienia jakości i standardów w branży np. poprzez promocję możliwości wykorzystania proponowanych rozwiązań przez inne podmioty,
 • pozytywny odbiór innowacji przez partnerów biznesowych i klientów,
 • propagowanie idei zrównoważonego budownictwa, realizacja projektów w ramach istniejących certyfikacji ekologicznych, pozyskiwanie certyfikatów ekologicznych dla wybudowanych lub zarządzanych obiektów,
 • aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych, udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • promowanie i wdrażanie zasad dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej, ładu korporacyjnego oraz różnorodności i integracji.

 

KATEGORIA HR & EMPLOYER BRANDING

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmie, doradztwem personalnym i budowaniem marki organizacji jako pracodawcy w branży nieruchomości, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • proaktywne działanie na rzecz pracowników, dbanie o ich dobro i plany rozwojowo-szkoleniowe, reprezentacja pracowników w podejmowaniu strategicznych decyzji zarządczych,
 • promowanie elastycznych form zatrudnienia, propagowanie polityki well-being, wdrażanie rozwiązań wpływających na work-life balance,
 • działania na rzecz równouprawnienia pracowników i wykorzystywanie narzędzi HR w celu równego traktowania oraz zapewnienia kobietom równych szans w promocji zawodowej i osiąganiu sukcesów,
 • promowanie marki dobrego pracodawcy, sprawna rekrutacja i zarządzanie zmianami,
 • bycie liderem pozytywnych zmian w zakresie kultury organizacyjnej,
 • aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych, udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • promowanie i wdrażanie zasad dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej, ładu korporacyjnego oraz różnorodności i integracji.

 

KATEGORIA LEGAL ADVISORY SERVICES

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się doradztwem prawnym dla branży nieruchomości, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • doradztwo w złożonych i skomplikowanych transakcjach np. wielojurysdykcyjnych, dotyczących całych portfeli nieruchomości lub nowych, rozwijających się sektorów,
 • opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych lub korzystnych dla klientów rozwiązań prawnych uwzględniających zmiany przepisów,
 • przedstawianie rozwiązań adresujących potrzeby klientów i akceptowalnych dla pozostałych uczestników projektów oraz poszukiwanie kompromisów negocjacyjnych,
 • stosowanie i promowanie dobrych praktyk w biznesie,
 • rozpoznawalność na rynku oraz znakomita opinia partnerów biznesowych i klientów,
 • aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych, udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • promowanie i wdrażanie zasad dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej, ładu korporacyjnego oraz różnorodności i integracji.

 

KATEGORIA MARKETING & PR

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się marketingiem i komunikacją w branży nieruchomości, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • budowanie silnej marki (projektu, budynku lub organizacji) oraz tworzenie efektywnych kampanii marketingowych,
 • skuteczne, nowatorskie, nieszablonowe, kreatywne kampanie marketingowe, wykorzystujące nowe narzędzia i kanały komunikacji oraz innowacyjne i oryginalne pomysły i rozwiązania,
 • realizacja projektów, eventów, przedsięwzięć marketingowych i działań PR, zauważonych przez branżę, nagrodzonych w konkursach,
 • spójność przekazu, efektywne wykorzystanie kanałów komunikacji, pozytywny efekt społeczny, widoczność w mediach,
 • wzrost sprzedaży, zauważalności, rozpoznawalności i wartości marki na rynku dzięki zastosowanym działaniom,
 • aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych, udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • promowanie i wdrażanie zasad dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej, ładu korporacyjnego oraz różnorodności i integracji.

 

KATEGORIA PROJECT MANAGEMENT

Sponsored by:

Kategoria przeznaczona dla kobiet pełniących funkcję kierownika projektu lub kierownika budowy, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • zarządzanie dużą liczbą projektów lub projektami o dużej wartości,
 • zastosowanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań,
 • dbałość o środowisko, ekologiczne podejście, certyfikacja budynku,
 • zarządzanie w ramach projektów wieloosobowymi zespołami,
 • realizacja projektów zgodnie z założeniami finansowymi i uzgodnionym harmonogramem.
 • znakomita opinia partnerów biznesowych i klientów,
 • promowanie i wdrażanie zasad dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej, ładu korporacyjnego oraz różnorodności i integracji.

 

KATEGORIA RESIDENTIAL SALES & LEASING

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się sprzedażą i wynajmem nieruchomości mieszkaniowych i apartamentowych, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • bardzo wysoki współczynnik sprzedaży lub wynajmu lokali mieszkalnych i apartamentowych,
 • innowacyjna strategia sprzedaży lub wynajmu, stanowiąca benchmark dla innych podmiotów z branży,
 • doskonała znajomość rynku oraz trendów i perspektyw dla branży mieszkaniowej,
 • dzielenie się wiedzą i kształtowanie dobrych praktyk,
 • znakomita opinia partnerów biznesowych i klientów,
 • aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych, udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • promowanie i wdrażanie zasad dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej, ładu korporacyjnego oraz różnorodności i integracji.

 

KATEGORIA TAX & ACCOUNTING SERVICES

Sponsored by:

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się doradztwem podatkowym lub doradztwem księgowym dla branży nieruchomości, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • doradztwo w złożonych i skomplikowanych transakcjach np. wielojurysdykcyjnych, dotyczących całych portfeli nieruchomości lub nowych, rozwijających się sektorów,
 • opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych lub korzystnych dla klientów rozwiązań podatkowych, uwzględniających zmiany przepisów,
 • przedstawianie rozwiązań adresujących potrzeby klientów i akceptowalnych dla pozostałych uczestników projektów oraz poszukiwanie kompromisów negocjacyjnych,
 • stosowanie i promowanie dobrych praktyk w biznesie,
 • rozpoznawalność na rynku oraz znakomita opinia partnerów biznesowych i klientów,
 • aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych, udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • promowanie i wdrażanie zasad dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej, ładu korporacyjnego oraz różnorodności i integracji.

 

KATEGORIA SPECJALNA BEST TEAM

Sponsored by:

Kategoria przeznaczona dla zespołów oraz działów organizacji w branży nieruchomości, które są zarządzane przez kobietę i w ubiegłym roku wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • zespół zarządzany przez kobietę,
 • prowadzenie działań uwzględniających zasady różnorodności kompetencji,
 • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, oryginalność, kreatywność,
 • realizacja projektów zauważonych przez branżę, nagrodzonych w konkursach,
 • ponadprzeciętne osiągnięcia w swojej dziedzinie w skali organizacji,
 • efektywna praca zespołowa, która przyczyniła się do znacznego wzrostu przychodów lub rozwoju organizacji,
 • wspólny udział w akcjach społecznych i spotkaniach mających na celu integrację z przedstawicielami branży,
 • promowanie i wdrażanie zasad dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej, oraz ładu korporacyjnego oraz różnorodności i integracji.

 

KATEGORIA SPECJALNA PRO-WOMEN COMPANY

Kategoria przeznaczona dla organizacji w branży nieruchomości, które w swojej działalności zwracają szczególną uwagę na wspieranie rozwoju kobiet w biznesie i w ubiegłym roku wyróżniły się na tle innych organizacji w branży, w której kryteriami oceny są:

 • stały wzrost zatrudnienia kobiet, zarówno globalnie, jak i na stanowiskach menadżerskich,
 • zapewnienie i ułatwienie kobietom ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego,
 • przynależność przedstawicielek organizacji do kobiecych stowarzyszeń i ułatwianie integracji z innymi przedstawicielkami branży,
 • wdrażanie inicjatyw i programów pro-kobiecych poprawiających funkcjonowanie kobiet w ramach organizacji oraz umożliwiających godzenie różnych ról społecznych i rozwoju na różnych polach,
 • wyrozumiałe podejście do wyjątkowych okoliczności związanych z macierzyństwem i zapewnienie powrotu na to samo stanowisko pracy po okresie absencji.
 • równe traktowanie bez względu na płeć, w tym równe płace na tych samych stanowiskach,
 • prowadzenie biznesu opartego o szacunek dla pracowników i wspieranie ich osobistego rozwoju,
 • promowanie i wdrażanie zasad dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej, oraz ładu korporacyjnego oraz różnorodności i integracji.

 

KATEGORIA SPECJALNA PERSONALITY OF THE YEAR

Kategoria przeznaczona dla kobiet piastujących stanowiska najwyższe stanowiska menadżerskie (Prezeska, Dyrektorka Zarządzająca, Dyrektorka Operacyjna, Dyrektorka Finansowa, Partnerka Zarządzająca) w branży nieruchomości, w której Rada Programowa wybiera kobietę, która miała największy wpływ na branżę nieruchomości w ubiegłym roku, w której kryteriami oceny są:

 • rozpoznawalność w branży na rynku polskim i zagranicznym oraz nieposzlakowana opinia,
 • wpływ na polski i zagraniczny rynek nieruchomości i budownictwa,
 • wybitne osiągnięcia zawodowe w zakresie rozwoju biznesu, wzmocnienie pozycji rynkowej organizacji,
 • nowatorskie podejście do zarządzania projektami, w tym kreatywność i innowacyjność w działaniu,
 • umiejętność wykorzystania synergii z działalnością innych podmiotów na rynku,
 • prowadzenie działań na rzecz rozwoju branży, dzielenie się wiedzą i kształtowanie dobrych praktyk, udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • aktywność w organizacjach społecznych i pozarządowych, wspieranie i promowanie ważnych społecznie idei, działalność na rzecz rozwoju kobiet w biznesie,
 • promowanie i wdrażanie zasad dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej, oraz ładu korporacyjnego oraz różnorodności i integracji.

 

KATEGORIA SPECJALNA PEOPLE’S CHOICE – ONLINE VOTING

Kategoria, w której internauci wybierają spośród Finalistek najbardziej rozpoznawalną kobietę branży nieruchomości w ubiegłym roku, w której kryteriami oceny są:

 • rozpoznawalność w branży nieruchomości oraz nieposzlakowana opinia,
 • bycie ekspertem w swojej branży i osiąganie sukcesów zauważonych przez rynek,
 • propagowanie idei biznesu opartego o szacunek i równe szanse dla wszystkich pracowników,
 • wybitne osiągnięcia zawodowe i podejmowanie nowych wyzwań,
 • dzielenie się wiedzą i kształtowanie dobrych praktyk, udział w działaniach mentoringowych i aktywna pomoc innym w rozwiązywaniu problemów,
 • odwaga w prezentowaniu nowych idei i rozwiązań,
 • aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych, udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • promowanie i wdrażanie zasad dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej, oraz ładu korporacyjnego oraz różnorodności i integracji.