Zarekomenduj Personality of the Year 2023

 

KATEGORIA SPECJALNA PERSONALITY OF THE YEAR

Kategoria przeznaczona dla kobiet piastujących stanowiska najwyższe stanowiska menadżerskie (Prezeska, Dyrektorka Zarządzająca, Dyrektorka Operacyjna, Dyrektorka Finansowa, Partnerka Zarządzająca) w branży nieruchomości, w której Rada Programowa wybiera kobietę, która miała największy wpływ na branżę nieruchomości w ubiegłym roku, w której kryteriami oceny są:

 • rozpoznawalność w branży na rynku polskim i zagranicznym oraz nieposzlakowana opinia,
 • wpływ na polski i zagraniczny rynek nieruchomości i budownictwa,
 • wybitne osiągnięcia zawodowe w zakresie rozwoju biznesu, wzmocnienie pozycji rynkowej organizacji,
 • nowatorskie podejście do zarządzania projektami, w tym kreatywność i innowacyjność w działaniu,
 • umiejętność wykorzystania synergii z działalnością innych podmiotów na rynku,
 • prowadzenie działań na rzecz rozwoju branży, dzielenie się wiedzą i kształtowanie dobrych praktyk, udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • aktywność w organizacjach społecznych i pozarządowych, wspieranie i promowanie ważnych społecznie idei, działalność na rzecz rozwoju kobiet w biznesie,
 • promowanie i wdrażanie zasad dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej, oraz ładu korporacyjnego oraz różnorodności i integracji.

  Dane zgłaszającego

  Imię

  Nazwisko

  Nazwa firmy

  Stanowisko

  Adres email

  Numer telefonu

  Dane kandydatki

  Imię

  Nazwisko

  Nazwa firmy

  Stanowisko

  Adres email

  Numer telefonu

  Załącz skan oświadczenia. Pliki można pobrać tutaj.

  Załącz zdjęcie kandydatki

  Informacje o kandydatce

  Miasto


  Dlaczego kandydatka zasługuje na miano Top Woman in Real Estate Personality of the Year? - opisz krótko, maksymalnie w 5-ciu punktach dokonania w minionym roku (tylko w języku polskim, maksymalnie 2000 znaków ze spacjami).

  Przedstawić w punktach doświadczenie zawodowe kandydatki, zakres obowiązków, aktualną pozycję zawodową, całokształt osiągnięć kandydatki (tylko w języku polskim, maksymalnie 2000 znaków ze spacjami).

  Oświadczenia*

  Oświadczam, że:

  • Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego treść.
  • wszelkie informacje podane w ramach Zgłoszenia są zgodne z prawdą.

  Oświadczam, że wyrażam zgodę / posiadam zgodę Uczestniczki na zgłoszenie i wzięcie przez nią udziału w Konkursie. Załączam wypełnioną i podpisaną osobiście przez Uczestniczkę zgodę zawartą w pliku do pobrania.

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz w materiałach załączonych do zgłoszenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz w materiałach załączonych do zgłoszenia w innych celach związanych z innymi projektami prowadzonymi przez Organizatora, w tym w celach marketingowych.

  Uwaga! Uzasadnienie wysyłane przez osoby trzecie musi zawierać na końcu podpisaną osobiście przez kandydatkę zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację regulaminu.

   

   

  Oświadczenie Organizatora

  Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Organizator: PS intermedia Krystyna Swojak (tel. +48 502 662 551, e-mail swojak@topwoman.pl). Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie oraz Gali Top Woman in Real Estate. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda oraz zgłoszenie uczestnictwa Konkursie (art. 6 ust.1 f) RODO). Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku w celach promocyjnych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust.1 a) RODO). Dane osobowe mogą być ujawniane innym odbiorcom wyłącznie na mocy obecnie obowiązującego prawa lub w oparciu o powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Informujemy o prawie dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w każdym czasie. W przypadku przetwarzania opartego o wyrażoną zgodę informujemy o prawie do wycofania udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl). Informujemy, że podanie danych osobowych ma charakter umowny i jest niezbędne za realizacji w/w celów. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. W celu otrzymania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z administratorem danych.