Zgłoszenie firmy lub zespołu do konkursu Top Woman in Real Estate

UWAGA! Zanim przystąpisz do wypełniania formularza na stronie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, a następnie prosimy o pobranie pliku Oświadczenie dla firmy lub zespołu i po podpisaniu dołączenie go do zgłoszenia online. Pliki można pobrać tutaj.

Po podpisaniu i zeskanowaniu oświadczenia można przystąpić do wypełnienia poniższego formularza online, załączając uprzednio przygotowane dokumenty. Tylko przesłanie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia z załącznikiem, będzie równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

  Dane zgłaszającego

  Imię

  Nazwisko

  Nazwa firmy

  Stanowisko

  Adres email

  Numer telefonu

  Załącz skan podpisanego oświadczenia. Pliki można pobrać tutaj.

  Dane kandydującej firmy/zespołu

  Nazwa firmy

  Nazwa działu firmy lub zespołu

  Branża

  Miasto

  Strona WWW

  Załącz logo firmy

  Kategoria


  Dlaczego firma lub zespół zasługują na miano Best Team lub Pro-Women Company? - opisz krótko, maksymalnie w 5-ciu punktach dokonania w minionym roku (w języku polskim, maksymalnie 2000 znaków ze spacjami).

  Przedstawić w punktach zakres działalności i doświadczenie firmy/zespołu (w języku polskim, maksymalnie 2000 znaków ze spacjami).

  Skrócony opis firmy/zespołu do katalogu z informacjami o finalistach konkursu i na stronę internetową topwoman.pl (w języku polskim, maksymalnie 1200 znaków ze spacjami). Przykładowe opisy do katalogu można zobaczyć [klikając tutaj]:

  Oświadczenia

  Oświadczam, że:

  • zapoznałam się/zapoznałem z Regulaminem i akceptuję jego treść,
  • wszelkie informacje podane w zgłoszeniu są zgodne z prawdą.

  Oświadczam, że w imieniu Firmy/zespołu wyrażam zgodę / posiadam zgodę Firmy/zespołu na zgłoszenie i wzięcie udziału w Konkursie. Załączam wypełnioną i podpisaną przez przedstawiciela Firmy/zgodę zgodę zawartą w pliku do pobrania.

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz w materiałach załączonych do zgłoszenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz w materiałach załączonych do zgłoszenia w innych celach związanych z innymi projektami prowadzonymi przez Organizatora, w tym w celach marketingowych.

   

   

  Oświadczenie Organizatora

  Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Organizator: PS intermedia Krystyna Swojak (tel. +48 502 662 551, e-mail swojak@topwoman.pl). Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie oraz Gali Top Woman in Real Estate. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda oraz zgłoszenie uczestnictwa Konkursie (art. 6 ust.1 f) RODO). Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku w celach promocyjnych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust.1 a) RODO). Dane osobowe mogą być ujawniane innym odbiorcom wyłącznie na mocy obecnie obowiązującego prawa lub w oparciu o powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Informujemy o prawie dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w każdym czasie. W przypadku przetwarzania opartego o wyrażoną zgodę informujemy o prawie do wycofania udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl). Informujemy, że podanie danych osobowych ma charakter umowny i jest niezbędne za realizacji w/w celów. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. W celu otrzymania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z administratorem danych.