Zgłoszenie firmy lub zespołu do konkursu Top Woman in Real Estate

UWAGA! Zanim przystąpisz do wypełniania formularza na stronie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, a następnie prosimy o pobranie pliku Oświadczenie dla firmy lub zespołu i po podpisaniu dołączenie go do zgłoszenia online. Pliki można pobrać tutaj.

Po podpisaniu i zeskanowaniu oświadczenia można przystąpić do wypełnienia poniższego formularza online, załączając uprzednio przygotowane dokumenty. Tylko przesłanie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia z załącznikiem, będzie równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

  Dane zgłaszającego

  Imię

  Nazwisko

  Stanowisko

  Firma

  Adres email

  Telefon

  Dane kandydującej firmy/zespołu

  Nazwa firmy

  Nazwa działu firmy lub zespołu

  Branża

  Miasto

  Strona WWW


  Załącz skan oświadczenia. Pliki można pobrać tutaj.

  Załącz logo firmy

  Kategoria


  Dlaczego firma lub zespół zasługują na miano Best Team lub Pro-Women Company? - opisz krótko, maksymalnie w 5-ciu punktach dokonania w minionym roku (w języku polskim, maksymalnie 2000 znaków ze spacjami).

  Przedstawić w punktach zakres działalności i doświadczenie firmy/zespołu (w języku polskim, maksymalnie 2000 znaków ze spacjami).

  Skrócony opis firmy/zespołu do katalogu z informacjami o finalistkach konkursu i na stronę internetową topwoman.pl (tylko w języku polskim, maksymalnie 1200 znaków ze spacjami). Przykładowe opisy do katalogu można zobaczyć [klikając tutaj]:

  Dane do faktury

  Zgodnie z regulaminem konkursu, każda firma lub zespól, która zakwalifikuje się do finału zobowiązana jest do zakupu minimum jednego biletu na galę rozstrzygającą konkurs dla przedstawiciela danej firmy lub zespołu. Gala, na której zostaną ogłoszone wyniki odbędzie się 15 czerwca w Warszawie. Shortlist z Finalistami zostanie ogłoszona do 26 kwietnia.

  Poproszę o wystawienie faktury za ewentualny udział w Gali rozstrzygającej konkursu na:

  Nazwa firmy:

  Ulica:

  Kod pocztowy:

  Miasto:

  NIP:

  Oświadczenia*

  Oświadczam, że:

  • zapoznałam się/zapoznałem z Regulaminem i akceptuję jego treść w tym to, że Finalistki (w przypadku organizacji – ich przedstawiciele) mają obowiązek uczestniczenia w Gali niezależnie od jej formy.
  • wszelkie informacje podane w zgłoszeniu są zgodne z prawdą.

  Oświadczam, że w imieniu Firmy/zespołu wyrażam zgodę / posiadam zgodę Firmy/zespołu na zgłoszenie i wzięcie udziału w Konkursie. Załączam wypełnioną i podpisaną przez przedstawiciela Firmy/zgodę zgodę zawartą w pliku do pobrania.

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz w materiałach załączonych do zgłoszenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz w materiałach załączonych do zgłoszenia w innych celach związanych z innymi projektami prowadzonymi przez Organizatora, w tym w celach marketingowych.

   

   

  Oświadczenie Organizatora

  Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Organizator: PS intermedia Krystyna Swojak (tel. +48 502 662 551, e-mail swojak@topwoman.pl). Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie oraz Gali Top Woman in Real Estate. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda oraz zgłoszenie uczestnictwa Konkursie (art. 6 ust.1 f) RODO). Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku w celach promocyjnych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust.1 a) RODO). Dane osobowe mogą być ujawniane innym odbiorcom wyłącznie na mocy obecnie obowiązującego prawa lub w oparciu o powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Informujemy o prawie dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w każdym czasie. W przypadku przetwarzania opartego o wyrażoną zgodę informujemy o prawie do wycofania udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl). Informujemy, że podanie danych osobowych ma charakter umowny i jest niezbędne do realizacji w/w celów. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. W celu otrzymania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z administratorem danych.