Zgłoszenie firmy lub zespołu do konkursu Top Woman in Real Estate

UWAGA! Zanim przystąpisz do wypełniania formularza na stronie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, a następnie prosimy o pobranie pliku Oświadczenie dla firmy lub zespołu i po podpisaniu dołączenie go do zgłoszenia online. Pliki można pobrać tutaj.

Po podpisaniu i zeskanowaniu oświadczenia można przystąpić do wypełnienia poniższego formularza online, załączając uprzednio przygotowane dokumenty. Tylko przesłanie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia z załącznikiem, będzie równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

Dane zgłaszającego

Imię

Nazwisko

Nazwa firmy

Stanowisko

Adres email

Numer telefonu

Załącz skan podpisanego oświadczenia

Dane kandydującej firmy

Nazwa firmy

Nazwa działu firmy lub zespołu

Branża

Miasto

Strona WWW

Załącz logo firmy

Kategoria


Poniżej prosimy opisać firmę lub zespół oraz odpowiedzieć na pytanie dlaczego zasługuje na miano Best Team lub Pro-Women Company w konkursie Top Woman in Real Estate w oraz jakie odniósł/a sukcesy i czym wyróżnił/a się w branży w 2018 roku (maksymalnie 4000 znaków, zgłoszenie tylko w języku angielskim).

Oświadczenia

Oświadczam, że:

  • zapoznałam się/zapoznałem z Regulaminem i akceptuję jego treść,
  • wszelkie informacje podane w zgłoszeniu są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że w imieniu Firmy/zespołu wyrażam zgodę / posiadam zgodę Firmy/zespołu na zgłoszenie i wzięcie udziału w Konkursie. Załączam wypełnioną i podpisaną przez przedstawiciela Firmy/zgodę zgodę zawartą w pliku do pobrania.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz w materiałach załączonych do zgłoszenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz w materiałach załączonych do zgłoszenia w innych celach związanych z innymi projektami prowadzonymi przez Organizatora, w tym w celach marketingowych.

 

 

Oświadczenie Organizatora

Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Organizator: PS intermedia Krystyna Swojak (tel. +48 502 662 551, e-mail swojak@topwoman.pl). Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie oraz Gali Top Woman in Real Estate. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda oraz zgłoszenie uczestnictwa Konkursie (art. 6 ust.1 f) RODO). Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku w celach promocyjnych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust.1 a) RODO). Dane osobowe mogą być ujawniane innym odbiorcom wyłącznie na mocy obecnie obowiązującego prawa lub w oparciu o powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Informujemy o prawie dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w każdym czasie. W przypadku przetwarzania opartego o wyrażoną zgodę informujemy o prawie do wycofania udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl). Informujemy, że podanie danych osobowych ma charakter umowny i jest niezbędne za realizacji w/w celów. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. W celu otrzymania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z administratorem danych.